Etnološka

Etnološka zbirka sadrži bogat i raznovrstan etnografski materijal koji predstavlja svojevrstan dokument o multietničkom i multikonfesionalnom stanovništvu kao i kulturno-istorijskim prilikama Bora i okoline. U istorijskom kontekstu predmeti koji se čuvaju u zbirci, obuhvataju period od druge polovine XIX veka do 50-ih godina XX veka. Tematski su raspoređeni u određene zbirke sa pripadajućim kolekcijama (u okviru zbirke Narodne nošnje je dragocena kolekcija prednjih i zadnjih resastih pregača, u okviru zbirke Pokućstvo – kolekcija preslica, a rudarske opreme i alati kolekcija lampi).U zbirci su u najvećem broju zastupljeni predmeti iz privatnog života seoskog stanovništva, čime je pružena mogućnost rekonstrukcije mnogih segmenata tradicionalne kulture. Reprezentativni elementi građanske kulture, koji ilustruju formiranje viših i srednjih socijalnih slojeva u međuratnom Boru, takođe čine deo fonda.Etnološka zbirka povećava svoj fundus putem poklona, otkupa i tokom terenskih istraživanja, a obrađeni i sistematizovani predmeti pružaju mogućnost koncipiranja tematski raznovrsnih ekspozicija, kao što su: Tradicionalno odevanje Vlaha, Bačija – arhaična ustanova stočarenja na Dubašnici i Maliniku, Ispiranje zlata od praistorije do XX veka, Srpski građanski kostim, Hlebovi i rituali, Venčanja u Boru...